Marli Bortoletto - Reencontro Fatal (2005)
https://m.youtube.com/watch?v=cCDkjM6Ypr8

Eleonora Prado - Um Segundo Para Morrer (2002)
https://m.youtube.com/watch?v=dkQBI5YZKCY